Учесници на конференцијата

• студенти на додипломски студии

• студенти на постдипломски и докторски студии

• претставници од академската средина

• компании чија дејност е поврзана со темите на конференцијата