научни области на конференцијата:

А. ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА – ОИЕ

A.1. Директно и индиректно искористување на енергијата од ОИЕ
А.2. Примена на нови материјали во областа на ОИЕ
А.3. Проектирање на електрични централи од ОИЕ
А.4. Хибридни системи за производство на електрична енергија од ОИЕ
А.5. Интегрирање на ОИЕ во електроенергетскиот систем (ЕЕС)
А.6. Дистрибуирано производство на електрична енергија од ОИЕ
А.7. Технологии на складирање на енергија од ОИЕ
А.8. Биогорива – производство, карактеристики и можности за употрeба
А.9. Современи технологии за искористување на биомаса
A.10. Дигитализација на системите за ОИЕ
A.11.  Примена на паметни мрежи за дистрибуција на електрична енергија од ОИЕ

Б. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, АВТОМАТИЗАЦИЈА И МЕРЕЊА

Б.1. Енергетски ефикасни електрични машини, уреди и апарати
Б.2. Софтверски апликации и компјутерски поддржано проектирање на ЕЕС и ОИЕ
Б.3. Автоматизација на процеси и објекти за користење на ОИЕ
Б.4. Мерење на енергетската ефикасност на објекти и процеси
Б.5. Влијание на енергетски ефикасни електронски потрошувачи врз ЕЕС
Б.6. Автоматизација и ефикасно планирање на потрошувачка на електрична енергија
Б.7. Проценка на одржливост на енергетски систем
Б.8. Управување и контрола на одржливи системи
Б.9. Паметни уреди

В. ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ТРАНСПОРТ

В.1. Електрични и хибридни возила
В.2. Возила погонувани од горивни ќелии
В.3. Енергетски ефикасен транспорт
В.4. Менаџирање на енергијата за транспорт

Г. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖЛИВОСТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИЈАЛИ

Г.1. Начини и политики за намалување на емисијата на стакленички гасови
Г.2. Глобални еколошки промени и менаџирање на екосистемите
Г.3. Мерки, методи и нови технологии за намалување на загадувањето на животната средина
Г.4. Одржлив развој на животната средина
Г.5. Складирање и искористување на отпад и отпадни материјали
Г.6. Примена на нови методи за искористување на наноматеријали
Г.7. Паметни мрежи
Г.8. Нови технологии за рециклирање и третирање на отпад
Г.9. Климатски промени и глобално затоплување

Д. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОБЈЕКТИ, ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА

Д.1. Енергетски објекти со потрошувачка на енергија близу нула
Д.2. Енергетски ефикасни материјали во градежништво и архитектура
Д.3. Oдржливи и енергетски ефикасни системи за греење и ладење
Д.4. Градежни објекти и животна средина
Д.5. Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството
Д.6. Дигитализација на градежниот сектор